Rashi Karki

Rashi Karki

Karkhana Science Implementation Lead