Rabina Maharjan

“जे कुरा बच्चाहरुले पढिरहेका हुन्छन, त्यहीँ कुरा हातले गर्न पाउँदा Definitely उसले आफ्नो Knowledge लाई Internalize गर्न help हुन्छ । ती कुराहरु उसले Exam मा हामीले expect गरेको जति नलेखेपनि उसले गरेको कुराहरु पछाडीको Principle हरु बुझेपछि त्यसले एकदमै राम्रो Impact  पार्छ।”

Rabina Maharjan

Principal, Saraswati Niketan Secondary School